Wybierz region
pl

ESG

Szanowni interesariusze,

Z przyjemnością dzielę się z Państwem naszymi ostatnimi osiągnięciami i postępami w Grupie ASEE. Jako CEO, mam przyjemność przedstawić Państwu aktualizację naszego raportu niefinansowego za rok 2023. Był to dla nas rok bezprecedensowego sukcesu, ponieważ ponownie osiągnęliśmy wyjątkowe wyniki finansowe. Sukces ten zawdzięczamy wspólnym wysiłkom naszych oddanych pracowników, naszemu zdecydowanemu postępowaniu biznesowemu i naszemu niezachwianemu zaangażowaniu w poszanowanie wszystkich naszych interesariuszy, w tym pracowników, społeczeństw, w których działamy, klientów i partnerów.

W Grupie ASEE jesteśmy dumni z prowadzenia działalności w oparciu o nasze podstawowe wartości: uczciwość, szacunek, odpowiedzialność, skuteczność, profesjonalizm i zaangażowanie. Zrównoważony rozwój leży u podstaw wszystkiego, co robimy, a w 2023 r. skupiliśmy się na zwiększaniu świadomości w zakresie zrównoważonego rozwoju, która obejmuje kwestie środowiskowe, społeczne oraz ładu korporacyjnego. Jesteśmy dumni z pracy wykonanej przez nasz zespół ds. zrównoważonego rozwoju, który odegrał kluczową rolę we wspieraniu ciągłego doskonalenia w zakresie zarządzania i monitorowania naszych emisji gazów cieplarnianych, promowania naszego modelu ładu korporacyjnego i rozwiązywania kwestii pracowniczych.

W czasie przygotowywania raportu wzięliśmy pod uwagę wiele zaleceń z obszaru zrównoważonego rozwoju, tj. Cele zrównoważonego rozwoju ONZ; Dyrektywa UE 2014/95/UE w sprawie ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności; Rozporządzenie (UE) 2019/2088 w sprawie rozporządzenia w sprawie ujawniania informacji o zrównoważonym finansowaniu (SFDR); Zalecenia TCFD (grupa zadaniowa ds. ujawnień finansowych związanych z klimatem); Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021; Rozporządzenie (UE) 2020/852 w sprawie Taksonomii; Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/2139, 2023/2485 oraz 2023/2486.

Zdajemy sobie sprawę, że monitorowanie wszystkich istotnych danych i przygotowanie raportu to wyzwanie dla każdej firmy. W Grupie ASEE mamy kilka małych firm z bardzo ograniczonymi zasobami mogącymi wspierać proces raportowania. Rozważaliśmy dwa standardy tzn. GRI (Global Reporting Initiative) i SIN (Standard Informacji Niefinansowych). Ten drugi proponuje prostszą metodologię raportowania niż GRI. Ponieważ nie chcieliśmy wyłączać żadnych firm z zakresu raportowania, wybraliśmy SIN (Standard Informacji Niefinansowych) opracowany przez FSR (Fundację Standardów Raportowania). Jesteśmy jednak przekonani, że będziemy dobrze przygotowani na rok 2024 z nowymi standardami raportowania ESRS. Dlatego prezentowany raport jest ostatnim zawierającym standardy SIN.

Patrząc w przyszłość, jesteśmy zobowiązani do dostosowania się do pojawiających się europejskich standardów sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (ESRS), zgodnie z którymi będziemy raportować  w nadchodzących latach. Chociaż utrzymujemy spójność naszych kluczowych wskaźników wydajności (KPI) w 2023 r., zdajemy sobie sprawę ze znaczenia ustanowienia roku bazowego dla przyszłej sprawozdawczości zgodnie z ESRS.

Podsumowując, uważam, że nasz czwarty i ostatni raport niefinansowy zgodny ze standardami SIN zawiera kompleksowe informacje na temat naszego podejścia do ładu korporacyjnego, zarządzania ryzykiem, kwestii środowiskowych, pracowniczych, społecznych, etycznych i antykorupcyjnych, a także komunikacji marketingowej w 2023 r. oraz wyników, jakie osiągnęliśmy w tych obszarach. Jako firma zatrudniająca 3952 pracowników w 23 krajach i generująca ponad 1.6 mld zł przychodów ze sprzedaży w 2023 roku, wdrożyliśmy 83 certyfikowane systemy zarządzania, zużyliśmy 12 083 MWh energii, z czego 9% pochodziło z odnawialnych źródeł energii, wyemitowaliśmy 2.97 MgCO2e na 1 milion przychodów z emisji gazów cieplarnianych z zakresu 1 i 2 do atmosfery, wygenerowaliśmy 141 kg odpadów na 1 mln zł przychodów, nasi pracownicy przejechali samochodami służbowymi 10 696 331 km, oraz udało nam się zrealizować średnio 13.3 godzin szkoleniowych na pracownika.

Pozostajemy zaangażowani w naszą podróż w kierunku zrównoważonego rozwoju i czekamy na kolejny jej etap. Dziękujemy za nieustające wsparcie i zaufanie do naszej firmy.

Piotr Jeleński, Prezes Zarządu ASEE i Payten