Wybierz region
pl

Audytor

Wybór podmiotu do badania sprawozdań finansowych Spółki należy do kompetencji Rady Nadzorczej. Sposób przeprowadzenia wyboru, w tym podział zadań pomiędzy Radę Nadzorczą, Komitet Audytu, Zarząd oraz inne osoby zatrudnione w Spółce szczegółowo określają postanowienia polityki oraz procedury wyboru firmy audytorskiej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 maja 2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorcze publicznym.

W szczególności, Komitet Audytu ustala ramowe wytyczne niezbędne do przygotowania dokumentacji przetargowej, na bieżąco może uczestniczyć w przygotowaniu tej dokumentacji i czynnościach związanych z prowadzeniem przetargu. Komitet Audytu przygotowuje rekomendację w przedmiocie wyboru firmy audytorskiej dla Rady Nadzorczej, na podstawie sprawozdania CFO z oceny ofert firm audytorskich.

Procedura wyboru firmy audytorskiej zapewnia wybór podmiotu do badań sprawozdań finansowych w sposób gwarantujący jego niezależność, wykluczający istnienie konfliktu interesów. Przyjęte w Spółce regulacje mają na celu zorganizowanie procedury przetargowej w sposób zapewniający przejrzystość procesu, równy dostęp do informacji, obiektywizm przy podejmowaniu wyboru, a także etyczne postępowanie podmiotów zainteresowanych zawarciem umowy ze Spółką.

 Umowa na przeprowadzanie badania jest podpisywana na okres 2 lat, zawierana jest przed końcem roku poprzedzającego rok, w którym rozpoczyna się badanie.

 

 

Przetarg na wybór audytora

Podmioty zainteresowane udziałem w niniejszym postępowaniu przetargowym prosimy o przesłanie oferty do 1 lipca 2022. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu znajdują się w Zapytaniu Ofertowym.

Dodatkowo, wraz ze składaną ofertą, prosimy o przesłanie projektu umowy na badanie sprawozdań finansowych objętych postępowaniem przetargowym oraz wskazanie wszystkich dodatkowych warunków badania, jakich spełnienia oferent będzie oczekiwał.

Zapytanie ofertowe

Sprawozdanie Zarządu 2021

Podsumowanie cenowe