Wybierz region
pl

Wybrane dane finansowe - skonsolidowane

Wybrane dane finansowe 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013* 2012
Przychody netto ze sprzedaży 204876 157110 134487 130410 116.423 119.577 111.708 110.805
Zysk na działalności operacyjnej 25617 17456 15517 12976 12.688 11.036 10.001 12.602
Zysk brutto 25671 18294 15882 13933 12.824 11.032 10.299 13.091
Zysk netto przypadający Akcjonariuszom Jednostki Dominującej 20919 15167 12874 11762 10.414 9.318 8.537 11.890
Aktywa razem 290522 231917 216344 216296 199.467 199.023 187.311 185.862
Zobowiązania razem 104506 52609 46883 48915 37.714 39.680 30.959 23.234
Zobowiązania długoterminowe 28815 5178 6931 6691 6.893 6.227 2.979 1.428
Zobowiązania krótkoterminowe 75691 47431 39952 42224 30.821 33.453 27.980 21.806
Kapitał własny 186016 179308 169461 167381 161.753 159.343 156.352 162.627
Kapitał zakładowy** 120634 121620 122256 118596 121.775 121.752 125.131 126.937
Liczba akcji 51.894.251 51.894.251 51.894.251 51.894.251 51.894.251 51.894.251 51.894.251 51.894.251
Wypłacona dywidenda (tys. PLN) 38401 26985 24909 21796 20.758 16.606 42.034 18.682
Wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN) 0,74 0,52 0,48 0,42 0,40 0,32 0,81 0,36

Pobierz plik CSV

Wszystkie kwoty wyrażono w tysiącach euro (EUR), chyba że stwierdzono inaczej.

* Dane przekształcone 

** PLN 518 942 000