Wybierz region
pl

Wybrane dane finansowe - skonsolidowane

Wybrane dane finansowe 2018 2017 2016 2015 2014 2013* 2012 2011
Przychody netto ze sprzedaży 157110 134487 130410 116.423 119.577 111.708 110.805 111.559
Zysk na działalności operacyjnej 17456 15517 12976 12.688 11.036 10.001 12.602 13.261
Zysk brutto 18294 15882 13933 12.824 11.032 10.299 13.091 14.999
Zysk netto przypadający Akcjonariuszom Jednostki Dominującej 15167 12874 11762 10.414 9.318 8.537 11.890 13.228
Aktywa razem 231917 216344 216296 199.467 199.023 187.311 185.862 185.885
Zobowiązania razem 52609 46883 48915 37.714 39.680 30.959 23.234 26.083
Zobowiązania długoterminowe 5178 6931 6691 6.893 6.227 2.979 1.428 1.361
Zobowiązania krótkoterminowe 47431 39952 42224 30.821 33.453 27.980 21.806 24.722
Kapitał własny 179308 169461 167381 161.753 159.343 156.352 162.627 159.801
Kapitał zakładowy** 121620 122256 118596 121.775 121.752 125.131 126.937 117.493
Liczba akcji 51.894.251 51.894.251 51.894.251 51.894.251 51.894.251 51.894.251 51.894.251 50.992.132
Wypłacona dywidenda (tys. PLN) 26985 24909 21796 20.758 16.606 42.034 18.682 13.258
Wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN) 0,52 0,48 0,42 0,40 0,32 0,81 0,36 0,26

Pobierz plik CSV

Wszystkie kwoty wyrażono w tysiącach euro (EUR), chyba że stwierdzono inaczej.

* Dane przekształcone 

** PLN 518 942 000