Wybierz region
pl

Wybrane dane finansowe - skonsolidowane

Wybrane dane finansowe 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013*
Przychody netto ze sprzedaży 229 426 204 875 157 110 134 487 130 411 116 423 119 577 111 708
Zysk na działalności operacyjnej 32 553 25 511 17 456 15 517 12 976 12 688 11 036 10 001
Zysk brutto 31 662 25 565 18 294 15 882 13 933 12 824 11 032 10 299
Zysk netto za okres sprawozdawczy 26 412 21 142 15 167 12 874 11 762 10 414 9 318 8 537
Aktywa razem 299 274 294 023 231 917 216 344 216 296 199 467 199 023 187 311
Zobowiązania razem 101 417 105 997 52 609 46 883 48 915 37 714 39 680 30 959
Zobowiązania długoterminowe 24 559 29 536 5 178 6 931 6 691 6 893 6 227 2 979
Zobowiązania krótkoterminowe 76 857 76 461 47 431 39 952 42 224 30 821 33 453 27 980
Kapitał własny 197 857 188 027 179 308 169 461 167 381 161 753 159 343 156 352
Kapitał zakładowy** 112 452 121 860 121 620 122 256 118 597 121 775 121 752 125 131
Liczba akcji 51.894.251 51.894.251 51.894.251 51.894.251 51.894.251 51.894.251 51.894.251 51.894.251
Wypłacona dywidenda (tys. PLN) 51 894 38 401 26 985 24 909 21 796 20 758 16 606 42 034
Wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN) 1,00 0,74 0,52 0,48 0,42 0,40 0,32 0,81

Pobierz plik CSV

Wszystkie kwoty wyrażono w tysiącach euro (EUR), chyba że stwierdzono inaczej.

* Dane przekształcone 

** PLN 518 942 000