Wybierz region
pl

Władze Spółki

Zarząd

Piotr Jeleński - Prezes Zarządu

Menedżer z bogatym doświadczeniem w tworzeniu i rozwijaniu firm w różnych krajach, w tym krajach Europy Południowo-Wschodniej oraz Turcji. Zarządza firmą z międzynarodową strukturą zatrudniającą ponad 1300 osób, działającą w 12 krajach.

Piotr Jeleński jest Prezesem Zarządu Asseco South Eastern Europe S.A. od lipca 2007 roku. Zarządza Grupą Asseco South Eastern Europe. Jest odpowiedzialny za ogólną strategię Grupy, bieżący rozwój wszystkich jednostek biznesowych ASEE i strategiczne działania na poszczególnych rynkach. Skupia się na wzroście organicznym wspieranym przez wybrane akwizycje. 

Od stycznia 2002 do czerwca 2009 pracował jako dyrektor finansowy w Softbanku, a po fuzji Softbanku z Asseco Poland, jako CFO i członek zarządu Asseco Poland. Jego obowiązki obejmowały organizowanie finansowania, restrukturyzację, zarządzanie fuzjami i przejęciami, wprowadzenie nowych procedur i procesów biznesowych. Największe osiągnięcia to zarządzanie i wsparcie w procesach fuzji z trzema największymi polskimi dostawcami IT (Softbank, Prokom i ABG). 

Wcześniej, od września 1996 do lipca 2001 Piotr Jeleński pracował jako zastępca dyrektora CA IB Financial Advisers i był odpowiedzialny w banku inwestycyjnym za tworzenie i realizację projektów w zakresie fuzji i przejęć. 

Piotr Jeleński jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie uzyskał tytuł magistra ekonomii ze specjalizacją w zakresie Organizacji i Zarządzania. Jest również absolwentem Aston Business School w Birmingham, w Wielkiej Brytanii z tytułem Master of Business. 

Miljan Mališ - Członek Zarządu

Pan Miljan Mališ ukończył studia na wydziale Inżynierii Elektrycznej na Uniwersytecie w Belgradzie i uzyskał tytuł B.Sc. (Bachelor of Science). Pan Miljan Mališ pełnił funkcje w następujących podmiotach:

  • w latach 1996 - 1998; inżynier komunikacji w spółce informatycznej IBIS-SYS, Beograd, Serbia,
  • w latach 1999 - 2004; zastępca dyrektora generalnego, a następnie dyrektor generalny IBIS-SYS (spółka przejęta przez Siemens Business Services),
  • marzec 2007 - do chwili obecnej; dyrektor zarządzający Pexim Cardinfo d.o.o.,
  • lipiec 2008 - do chwili obecnej; członek zarządu ASEE.

Kostadin Slavkoski - Członek Zarządu

Pan Kostadin Slavkoski ukończył uniwersytet św. Cyryla i Metodego w Skopje w Macedonii i uzyskał dyplom inżyniera elektrotechniki w dziedzinie informatyki i automatyki w maju 1997 r.

Pan Slavkoski rozwijał swą karierę zawodową jako ekspert w dziedzinie rozwoju oprogramowania (software development) w spółkach grupy kapitałowej Asseco South Eastern Europe S.A. przez ponad 20 lat. 

W 2018 roku został Prezesem Zarządu ASSECO SEE dooel w Macedonii.

Od 2009 r. do 2018 r. Pan Slavkoski był członkiem zarządu ASSECO SEE dooel w Macedonii i kierował operacjami segmentu Rozwiązania w sektorze bankowym.

Od 2017 roku jest Członkiem Zarządu w ASSECO SEE eood w Bułgarii.

Wcześniej pracował jako kierownik jednostki centralnego systemu bankowego w Macedonii i Serbii, a także jako kierownik produktu, konsultant i programista.

Marcin Rulnicki - Członek Zarządu

Marcin Rulnicki jest Dyrektorem Finansowym / Członkiem Zarządu ds. finansowych Grupy Asseco South Eastern Europe S.A.

Swoją karierę w Grupie Asseco rozpoczął we wrześniu 2009 roku, obejmując stanowisko Corporate Finance Manager w Asseco Poland. Zakres jego obowiązków obejmował przede wszystkim koordynację finansowych aspektów zagranicznych projektów akwizycyjnych oraz nadzór właścicielski nad zagranicznymi spółkami wchodzącymi w skład Grupy Asseco. 

Marcin Rulnicki pełnił między innymi funkcję Członka Rady Dyrektorów Grupy Asseco odpowiedzialnego za finanse, Przewodniczącego Rady Dyrektorów Formula Systems, Członka Rady Nadzorczej matrix42 A.G. oraz Członka Zarządu Asseco South Western Europe. 

Od lipca 2008 roku Marcin Rulnicki prowadził niezależną działalność doradczą specjalizującą się w projektach inwestycyjnych i restrukturyzacyjnych. 

W okresie od sierpnia 2006 do lipca 2008 pracował jako Wiceprezes a następnie p/o Prezesa Zarządu Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A., spółki notowanej na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, w której odpowiedzialny był za strategiczne i operacyjne zarządzanie funduszem (w tym restrukturyzację grupy) oraz komunikację z rynkiem kapitałowym. 

W latach 2002-2006 Marcin Rulnicki pracował w Heitman Financial, spółce zajmującej się zarządzaniem funduszami inwestującymi w nieruchomości, gdzie prowadził zespół odpowiedzialny za finanse spółek celowych w Europie Środkowo-Wschodniej. 

W okresie od 2000 do 2002 pracował jako audytor w Arthur Andersen, a następnie w Ernst&Young. 

Marcin Rulnicki ukończył Akademię Ekonomiczną w Poznaniu (Wydział Zarządzania), uzyskując tytuł magistra ekonomii ze specjalizacją w zakresie Inwestycji Kapitałowych i Strategii Finansowych Przedsiębiorstw. Marcin Rulnicki posiada uprawnienia biegłego rewidenta.

 

Schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy Członków Zarządu Asseco SEE

Rada Nadzorcza

Jozef Klein - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Józef Klein jest absolwentem Cybernetyki Teoretycznej i Informatyki Matematycznej na Wydziale Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Comeniusa w Bratysławie. Pracuje w Asseco Central Europe od 1996 roku, początkowo współpracował jako zewnętrzny doradca, następnie jako pracownik na stanowisku Product and Project Managera w obszarze DWH & BI. Od 2002 roku jest Prezesem Zarządu Asseco Central Europe na Słowacji, a także od 2009 roku Prezesem Zarządu Asseco Central Europe w Czechach. Jednocześnie pełni funkcję CEO w obu firmach.

Od lipca 2017 r. Józef Klein pełni funkcję Prezesa Zarządu Asseco Enterprise Solutions, a od listopada 2017 r. również Asseco International. Józef Klein pełni również funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w spółkach Asseco Solutions Group (rozwijających działalność w pięciu krajach) oraz we wszystkich innych spółkach zależnych grupy Asseco Central Europe. Od października 2009 roku pełni także ważną funkcję CEO na poziomie całej grupy europejskiej Grupy Asseco. Zdobył nagrodę EY Entrepreneur of the Year TM w roku 2016 na Słowacji.

Adam Góral - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Adam Góral jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie (kierunek cybernetyka ekonomiczna i informatyka). Dyplom magistra uzyskał w 1979 roku. Pan Adam Góral jest doktorem nauk ekonomicznych.

Był współzałożycielem Asseco Poland S.A. (rok 1991). Obecnie jest jednym z głównych akcjonariuszy Asseco Poland S.A. posiadającym 11,34% akcji tej spółki (8.083.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 PLN każda). Pan Adam Góral pełni funkcję Prezesa Zarządu Asseco Poland SA.

Jacek Duch - Członek Rady Nadzorczej

Jacek Duch jest Absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej, zdobył tytuł magistra inżyniera o specjalizacji informatyka. W latach 1975 – 1977 pracował w PSI AG w Berlinie Zachodnim.

Posiada wieloletnie doświadczenie zarówno w inżynierii oprogramowania jak i zarządzaniu w międzynarodowych koncernach informatycznych. W latach 1978 – 1993 pracował dla Digital Equipment Corporation, między innymi w kierował projektami w Monachium, Wiedniu i Paryżu. Pracował także naukowo dla NixdorfComputer AG. Od 1989 r. nadzorował tworzenie filii Digital Equipment Corporation na Węgrzech, w Czechosłowacji oraz w Polsce. W latach 1992 – 1993 zarządzał Digital Equipment Polska sp. z o.o. Od roku 1993 do 1998 kierował Oracle Polska sp. z o.o. Od 1998 r. do 2004 r. pełnił funkcję członka zarządu Prokom Software, gdzie był odpowiedzialny m.in. za projekty strategiczne a od 2000 r. także funkcję prezesa zarządu w Prokom Internet S.A. Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego rad nadzorczej Postdata S.A.. oraz sekretarza rady nadzorczej Banku Pocztowego S.A. i Incenti S.A.(obecnie Asseco Business Solutions). Uczestniczył w pracach organizacji branżowych: American Chamber of Commerce, Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, oraz Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych. Obecnie zasiada w składzie rad nadzorczych m.in. Spółki (jako jej przewodniczący), Asseco Germany, Matrix42 A.G. (przewodniczący), AP AG (Niemcy), Uniquare GesmbH ( Austria ) oraz Intotel S.A. (przewodniczący).

Artur Kucharski - Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu

W 1995 r. ukończył University of Central London oraz Politechnikę Warszawską uzyskując tytuł magistra inżyniera. W 2011 r. kończył studia Executive MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej.

W latach 1995-2002 pracował w PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. w Dziale Badania Sprawozdań Finansowych obejmując stanowiska od Asystenta do Menadżera. Od kwietnia 2002 do kwietnia 2010 roku pracował w PwC Polska Sp. z o.o. w Dziale Doradczym na stanowiskach od Starszego Kierownika do Dyrektora. 

W 1999 r. uzyskał tytuł Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). 

Od lipca 2010 do maja 2013 był członkiem Rady Nadzorczej Globe Trade Centre S.A., w okresie luty 2010 – luty 2012 Członkiem Rady Nadzorczej Hydrapres S.A. oraz od lutego 2011 do września 2012 w Kopex S.A. kolejno: Wiceprzewodniczącym i Przewodniczącym Rady Nadzorczej, Dyrektorem ds. Rozwoju Struktur, Organizacji i Systemów Kontroli Wewnętrznej, następnie Członkiem Zarządu - Dyrektorem ds. Strategii odpowiedzialnym za Pion HR. Od listopada 2011 do grudnia 2012 był Członkiem Rady Nadzorczej Mostostalu Zabrze Holding S.A. Od sierpnia 2010 jest członkiem Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu Asseco Poland S.A. Od października 2011 jest Członkiem Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A., a od marca 2016 również Przewodniczącym Komitetu Audytu. Od lipca 2015 jest Członkiem Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu w Prime Car Management S.A.

Adam Pawłowicz - Członek Rady Nadzorczej

Adam Pawłowicz, menedżer z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu spółkami i grupami kapitałowymi, w tym spółkami giełdowymi. W przeszłości pełnił m.in. funkcję wiceprezesa Work Service SA, Prezesa Grupy Konsalnet, prezesa RUCH SA oraz prezesa PAIZ SA. W 2006 r. doprowadził do zrealizowania pierwszej oferty publicznej akcji RUCH SA wprowadzając tę spółkę na Giełdę Papierów Wartościowych. Obecnie sprawuje funkcję wiceprezesa, Dyrektora ds. Handlu w Lotos Paliwa sp. z o.o., spółce zależnej LOTOS SA.

Od wielu lat pełni też funkcję członka Rad Nadzorczych spółek prywatnych i publicznych. Pełnił m.in. funkcję członka Rad Nadzorczych takich spółek jak Orlen, TVP, PAP, Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego, Asseco Business Solutions. Obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej funduszu Black Pearls SA.

Adam Pawłowicz jest absolwentem Wydziału Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, absolwentem MBA Uniwersytetu Calgary (Canada) oraz studiów podyplomowych z zarządzania na SGH w Warszawie. Ukończył także kurs w prestiżowej IESE Business School.