Wybierz region
pl

Okresy zamknięte

Zgodnie z art. 11 ust. 19 rozporządzenia MAR, osoba pełniąca obowiązki zarządcze u emitenta nie może dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta, lub instrumentów pochodnych lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych, przez okres zamknięty 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem śródrocznego raportu finansowego lub sprawozdania na koniec roku rozliczeniowego, które emitent ma obowiązek podać do wiadomości publicznej. 

W 2022 r. przewidziane są następujące okresy zamknięte obowiązujące w związku z publikacją raportów okresowych:

  • 24.01.2022 - 23.02.2022  okres zamknięty związany z publikacją raportu rocznego za 2021 rok 
  • 28.03.2022 - 27.04.2022  okres zamknięty związany z publikacją raportu finansowego za I kw. 2022 r.
  • 05.07.2022 - 04.08.2022  okres zamknięty związany z publikacją raportu finansowego za II kw. 2022 r..
  • 25.09.2022 - 25.10.2022  okres zamknięty związany z publikacją raportu finansowego za III kw. 2022 r.